Reacties

Je kon tot 6 december 2020 je reacties op het stedenbouwkundig plan bij ons achterlaten op deze site. Hieronder behandelen we de belangrijkste vragen en opmerkingen.

Hoe wordt er omgegaan met de te verwachten toekomstige parkeerdruk in de wijk?

Om de verkeersstromen inzichtelijk te maken wordt een verkeersgeneratieonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen met de gemeente worden besproken. Mocht blijken dat de verkeersdruk te hoog wordt, worden er maatregelen genomen moeten worden om dit op te lossen.

De parkeerbalans voor de nieuwbouw voldoet aan de gemeentelijke normen en gaat voor alle woningen en functies binnen de muur uit van parkeren binnen de muren.

Om gebruik te kunnen maken van de parkeerplaatsen in de Wilhelminastraat is een parkeeronderzoek verricht, waarbij tellingen zijn gedaan van de huidige bezetting van parkeerplaatsen in de Wilhelminastraat. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn om te voorzien in de parkeerbehoefte van huidige en nieuwe bewoners.

De parkeernorm voor het hotel is in overleg met gemeente bepaald, dit betekent 120 parkeerplaatsen plus eigen parkeerplekken voor minder validen in de parkeergarage. Indien nodig kan bij grotere aantallen bezoekers geparkeerd worden bij omliggende parkeerlocaties (Gelderdome, KEMA terrein etc) en worden de bezoekers met een pendelbus naar de Koepelgevangenis vervoerd. De pendelbussen stoppen en laden binnen de muren in en uit.  

Een directe verbinding met een pendelbus naar het centraal station zal het autogebruik van bezoekers verminderen.

De koepel is altijd een gebruiksfunctie geweest voordat woningbouw eromheen gerealiseerd werd. Verkeersdruk zal niet intenser worden dan ten tijde van het oude gevangenisgebruik. Elk gebruik van de Koepel zal leiden tot meer verkeersdruk dan in de huidige situatie. 

Waarom wordt er sociale woningbouw buiten de muur gebouwd?

Om te zorgen voor een gevarieerd woningaanbod voor diverse doelgroepen is het verplicht om een deel sociale woningbouw op te nemen bij elke nieuwe ontwikkeling in de gemeente Arnhem.

Bij de nadere uitwerking van de plannen is geconcludeerd dat grondgebonden woningen vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet de beste invulling zijn voor de plekken naast de monumentale entree.  

De gekozen oplossing met appartementen zonder privé tuinen sluit beter aan bij het monumentale ensemble.   

Hoe wordt er in de herontwikkeling rekening gehouden met de genoemde (uitgangs)punten in de Nota van Uitgangspunten?

Het Masterplan wordt door de gemeente getoetst op de uitgangspunten zoals opgenomen in de Nota van uitgangspunten Herontwikkeling. Uiteindelijke goedkeuring vindt plaats door het college, hierin worden ook de reacties uit de buurt meegenomen.

Wat wordt de maximale bouwhoogte voor de nieuwbouw?

De maximale bouwhoogte is conform Nota van uitgangspunten Herontwikkeling de goothoogte van de Koepel. Deze ligt op 13,5 m boven maaiveld aan de voet van de Koepel.

De hoogte van de wachters is 10 m. Echter het grote hoogteverschil in de Wilhelminastraat zorgt ervoor dat de bebouwing op sommige plekken verder boven het maaiveld uitsteekt. De maximale bouwhoogte is gemeten vanaf het vloerpeil van de begane grond ter plaatste van de entree.

Hoe worden de binnentuinen ingevuld?

Bij de nadere uitwerking van de binnentuinen worden de toekomstige bewoners en buurtbewoners betrokken. Als hier voldoende animo voor is mogen zij meedenken over de inrichting en een rol spelen in het beheer en onderhoud.

Waarom worden er openingen in de muur gemaakt?

Om het terrein binnen de muur ook onderdeel te laten worden van de wijk Lombok, zijn openingen in de muur noodzakelijk om het terrein verbonden en doorwaadbaar te maken. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de herontwikkeling die is meegegeven in de Nota van Uitgangspunten.

Hoe is de uitwerking van de nieuwbouw tot stand gekomen?

Bij de architectuur van de nieuwbouw is gekozen voor een eigentijdse ingetogen uitstraling die ondergeschikt is aan de monumentale gebouwen.

Hoe kan de buurt over de invulling van het plan meepraten en meebeslissen?

In het beginstadium van het project heeft de buurt tijdens een drietal participatieavonden de mogelijkheid gehad om mee te denken en/of input te leveren voor de uitwerking van het plan. Daarnaast is er ook de Nota van Uitgangspunten Herontwikkeling die in samenspraak met de buurt is opgesteld. Als alternatief voor een informatieavond zijn de plannen gepresenteerd op een voor een ieder toegankelijke website. Mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Ook heeft er een publicatie op de wijkwebsite arnhemwest.nl gestaan en heeft hierover een artikel in de wijkkrant langs Rijn en Rails gestaan.

De volgende stap in de procedure is het bestemmingsplan. Deze is op dit moment nog in bewerking en niet vastgesteld. Voor het bestemmingsplan geldt ook nog een inspraakmogelijkheid

Wij voorzien overlast door het gebruik van de Kapel als horecafunctie

Ten aanzien van de horeca functie in de Kapel is gezien de locatie toch gekozen om aan de Kapel een woonfunctie toe te kennen. 

De schouwburg in de Koepelgevangenis is onhaalbaar en ongewenst

Wij begrijpen de bedenkingen met betrekking tot de schouwburgfunctie in de Koepelgevangenis. Het is een optie die wordt onderzocht maar merken dat de gemeente de mening deelt ten aanzien van de haalbaarheid. 

De verwachting is daarom ook niet dat deze optie een serieus vervolg gaat krijgen.