Toekomstbestendigheid

Het vergroenen van het terrein komt de biodiversiteit ten goede. Voor de tuinen worden beplanting en bomen geselecteerd die interessant zijn voor bijen en vlinders. De hagen rondom zijn aantrekkelijk voor kleine zoogdieren en vogels. Dit groen bestaat voornamelijk uit inheemse planten, bomen en struiken. Omdat daar de inheemse dieren (o.a. wilde bijen, vlinders) van afhankelijk zijn. Door in gevels van de nieuwbouw ook voorzieningen op te nemen zoals insectenhotels of vogelhuisjes ontstaat een natuur-inclusief geheel. 

Tijdens het, in het kader van de Wet Natuurbescherming – soortenbescherming, door Ecologisch Adviesbureau Ecochore Natuurtechniek uitgevoerde aanvullend ecologisch onderzoek, is in een van de gebouwen een paarlocatie van gewone dwergvleermuis aangetroffen. Indien schade aan deze paarlocatie niet kan worden uitgesloten is een ontheffing noodzakelijk. In alle overige gevallen kunnen de geplande werkzaamheden worden uitgevoerd zonder ontheffing of nadere maatregelen vanuit de Wet Natuurbescherming. Winterverblijven van vleermuizen zijn in de regel vrij vochtig tot zeer vochtig en vorstvrij. Er wordt onderzocht of de oude kelders geschikt gemaakt kunnen worden als winterverblijf voor vleermuizen. Voor verdere detaillering wordt een en ander met een ecoloog nader uitgewerkt.

Klik op bovenstaande afbeelding om te vergroten.

Hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld, en infiltratie zal plaatsvinden op het terrein zelf. Per woonblok worden er infiltratievoorzieningen aangelegd. De monumentale bebouwing behoudt het huidige systeem. De openbare weg en parkeerplaatsen grenzend aan de muur kunnen in overleg met de gemeente worden voorzien van infiltratievoorzieningen onder de verharding of worden aangesloten op bestaande voorzieningen in de Wilheminastraat.

Klik op bovenstaande afbeelding om te vergroten.

De nieuwbouw wordt gasloos en zal moeten voldoen aan de nieuwe BENG-norm. 

De mogelijkheden voor een collectief systeem voor de warmtevoorziening van de woningen worden onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de reeds aanwezige bron op het terrein van Arnhems Buiten aan de overzijde van de Diependalstraat. Daarnaast is gesproken met GroenWest over mogelijke koppelkansen voor het gasloos maken van bestaande woningen in de omgeving. NEST Ontwikkeling en EHM group nemen in een vervolgtraject deel aan overleggen over de energietransitie in Arnhem West om koppelkansen verder te onderzoeken.

De platte daken van de woningen zullen worden gebruikt voor de plaatsing van zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie.

Inzameling van huisafval geschiedt voor de woningen binnen de muur op een centraal punt in de parkeerstrook nabij de Kapel. Er is rekening gehouden met 1 à 2 ondergrondse containers voor restafval en (indien nodig) een tweetal containers voor PMD en OPK. De woningen in de wachters aan de Wilhelminastraat kunnen gebruik maken van de reeds aanwezige containers in deze straat. Alle afvalinzameling geschiedt ondergronds, er komen geen mini containers. De afvalinzameling van het hotel geschiedt op eigen terrein.